OLULINE ÕIGUSALANE TEAVE

Lugege käesolevat õigusteavet hoolikalt, kuna SEF-LHV Pärsia Lahe Fondi veebilehele (edaspidi Veebileht) ja sealt avanevatele lehtedele sisenedes nõustute allpool toodud tingimustega. Pange tähele, et käesolevaid tingimusi võidakse ette teatamata igal ajal muuta või ajakohastada.

Veebilehel sisalduva teabe teeb kättesaadavaks Eestis registreeritud fondivalitseja Aktsiaselts LHV Varahaldus (edaspidi LHV), kelle tegevusloa on välja andnud ja kelle üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon.

Kui sõnaselgelt pole öeldud teisiti, siis on veebilehel sisalduv teave esitatud üksnes üldisel informatiivsel eesmärgil tutvustamaks SEF-LHV Pärsia Lahe Fondi investeerimispõhimõtteid ja –eesmärke ning see ei ole käsitatav fondi aktsiate pakkumisena ega investeerimissoovituse või investeerimisteenuse pakkumisena. Üksnes veebilehel sisalduvale infole tuginedes ei tohiks sõlmida ühtegi lepingut ega teha ühtegi tehingut. Fondi pakkumine toimub üksnes fondi pakkumise ametlike dokumentide, st investori põhiteabe dokumendi ja prospekti, alusel. Igasugune investeerimistegevus on seotud riskidega ning konkreetse investeeringu väärtus võib ajas nii tõusta kui langeda. Enne konkreetse investeeringu tegemist on soovitatav konsulteerida professionaalsete maksu-ja investeerimisnõustajatega.

Veebilehel sisalduv teave ei ole mõeldud kasutamiseks nendes jurisdiktsioonides, kus SEF-LHV Pärsia Lahe Fondi aktsiate pakkumine ei ole lubatud. Jurisdiktsioonides kus SEF-LHV Pärsia Lahe Fondi aktsiaid on seadusest tulenevalt lubatud pakkuda üksnes professionaalsetele investoritele, on veebilehel sisalduv teave suunatud ainult sellistele isikutele, kes vastavad oma elu-või asukohariigi õigusaktides professionaalsele investorile esitatavatele nõuetele. Kõik veebilehe külastajad peaksid enne selle kasutamist tutvuma oma elu-või asukohariigi seadusandlusega ning veenduma, et neil on õigus käesolevale veebilehele siseneda.

Veebilehel sisalduv materjal ei ole suunatud ega mõeldud Ameerika Ühendriikide kodanikele, residentidele ega teistele isikutele, kes asuvad Ameerika Ühendriikides või kes on “USA isikud” vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta Väärtpaberite seaduse Regulatsioonile S. Käesoleval Veebilehel sisalduv informatsioon ei ole käsitletav pakkumisena osta või müüa väärtpabereid ja osutada teenuseid Ameerika Ühendriikides. Ilma LHV eelneva kirjaliku loata ei ole lubatud edastada Ameerika Ühendriikide kodanikele, residentidele ega teistele isikutele, kes asuvad Ameerika Ühendriikides või kes on “USA isikud” vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta Väärtpaberite seaduse Regulatsioonile S LHV poolt Veebilehel avaldatud väärtpaberiturgude ülevaateid, kommentaare, seisukohti, prognoose või muud informatsiooni. Ameerika Ühendriikide kodanikel, residentidel ega teistele isikutel, kes asuvad Ameerika Ühendriikides või kes on “USA isikud” vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta Väärtpaberite seaduse Regulatsioonile S ei ole lubatud kasutada käesolevat Veebilehte.

LHV astub kõik mõistlikud sammud, et tagada veebilehel avaldatava teabe täpsus, täielikkus ning ajakohasus. Siiski ei vastuta LHV mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida veebilehel sisalduva teabe kasutamisest, k.a kui kahju on tekkinud veebilehel sisalduvate ebatäpsuste või puuduliku informatsiooni tõttu. Veebileht võib sisaldada ka ettepoole vaatavaid avaldusi, mis põhinevad LHV praegustel hinnangutel, ootustel ja prognoosidel. LHV ei kohustu ettepoole vaatavaid avaldusi ajakohastama ega parandama. Tegelikud tulemused võivad ettepoole vaatavates avaldustes prognoositavatest tulemustest oluliselt erineda.

Käesoleval veebilehel võib olla viiteid teistele veebilehtedele. LHV on esitanud sellised viited heauskselt ning veebilehe külastaja mugavust silmas pidades. LHV teeb kõik mõistliku, et tagada, et viidatud veebilehed ei sisaldaks eksitavat teavet, kuid ei võta vastutust sellistel veebilehtedel sisalduva info õigsuse ega usaldusväärsuse eest, sh nendel veebilehtedel pakutavate toodete ja teenuste eest. Sellistele veebilehtedele sisenemine toimub siseneja enda vastutusel. Sarnaselt ei võta LHV vastutust veebilehel avaldatud kolmandate isikute arvamuste ja hinnangute ees ning soovitab tutvuda selliste kolmandate isikute endi vastutust välistava informatsiooniga, mis võimalusel on toodud ära ka käesoleval veebilehel.

Käesoleval veebilehel sisalduv informatsioon on kaitstud autoriõigustega ning seda on lubatud kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks. Veebilehel sisalduva teabe avalikustamine, levitamine, muutmine või kasutamine ükskõik millisel muul avalikul või ärilisel eesmärgil ilma LHV kirjaliku loata on keelatud.

KÜPSISED JA ANDMEVAHETUS

Käesolev Veebileht võib sisaldada küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale Veebilehe poolt. Käesolevale Veebilehele sisenedes aktsepteerib külastaja alljärgnevaid küpsiste ja andmevahetuse kohta käivaid tingimusi.

On kaht tüüpi küpsiseid. Esimest tüüpi küpsised salvestavad teatud perioodiks infot kasutaja arvuti kõvakettale. Neid kasutatakse kasutaja informeerimiseks Veebilehel toimunud muudatustest, mis on aset leidnud pärast kasutaja viimast külastust. Teist tüüpi küpsis – seansiküpsis (Session cookie) – salvestatakse ainult ajutiselt, lehekülje külastamise ajaks.

LHV kasutab küpsiseid külastajate kohta kogutavate statistiliste andmete täiustamiseks ning Veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks. Selleks, et isik saaks Veebilehte kasutada, peab ta olema lubanud seansiküpsiseid. Need võimaldavad kasutajal Veebilehte ladusalt kasutada ning kaovad pärast Veebilehe kasutamise lõpetamist.

Kui kasutaja küpsiseid lubada ei taha, saab ta muuta oma brauseri turvaseadeid. Tuleks tähele panna, et pärast seansiküpsiste keelamist võib Veebilehe kasutamine olla teatud osas piiratud.

LHV ei garanteeri, et käesoleva Veebilehe kasutamisel ei või ilmneda viivitusi, tehnilisi probleeme või edastatud informatsiooni kadu. Samuti ei ole garanteeritud, et Veebilehe kasutamisel ei satu kasutaja arvutisse kahjulikku tarkvara või viiruseid, mis võivad kasutaja arvutisüsteeme kahjustada. Internet ei ole absoluutselt turvaline andmeedastusmeedium. Käesoleva Veebilehe kasutajatel lasub kogu vastutus, et tagada oma arvutisüsteemide kaitse viiruste vastu, kasutades selleks kohast antiviiruse tarkvara või varundades oma andmed või kasutades ükskõik millist muud sobivat meetodit. LHV ei hüvita kahju mis on tekkinud eelnimetatud põhjustel.

Käesoleval Veebilehel viidatud kolmandate isikute veebilehed omavad eraldiseisvaid tingimusi küpsiste kasutamise ja andmeedastuse turvalisuse kohta. LHV ei võta vastutust selliste tingimuste sobivuse ja asjakohasuse eest ning soovitab need enne kolmandate isikute veebilehtede kasutamist läbi lugeda.

MORNINGSTAR DISCLAIMER

2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions (“Information”) contained herein: (1) include the confidential and proprietary information of Morningstar; (2) may not be copied or redistributed; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for information purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from fund data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and don’t make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.

CITYWIRE DISCLAIMER

Citywire Fund Manager Ratings and Citywire Rankings are confidential and proprietary to Citywire Financial Publishers Ltd (“Citywire”) and © Citywire2013. All rights reserved. You may only use this material for your personal and non-commercial use. No part of this material may be copied, distributed or adapted in any form or by any means without prior written consent. This includes but is not limited to all individual fund manager data such as rankings of fund managers and ratings of fund managers. Citywire does not accept any liability for your reliance upon, or any errors or omissions in, the Citywire Ratings or Citywire Rankings.